แบบสำรวจความคิดเห็น
สาขาวิชาที่ท่านต้องการศึกษาต่อมากที่สุด
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
การปกครองท้องถิ่น
การศึกษาปฐมวัย
เทคโนโลยีการเกษตร
การโรงแรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/11/2015
ปรับปรุง 10/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 194413
Page Views 377233
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
วิสัยทัศน์พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และอัตลักษณ์ เอกลักษณ์วิทยาลัยชุมชนพังงา

 

ปรัชญา

วิทยาลัยชุมชนพังงา พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น

 

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยชุมชนพังงา เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน ให้มีคุณธรรม

นำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่การพัฒนาท้องถิ่น  สังคม และสากล

 

พันธกิจ

1.    จัดการศึกษาระดับอนุปริญญา

2.    จัดหลักสูตรฝึกอบรมและบริการวิชาการสู่ชุมชน

3.     ผลิตนักศึกษาที่มีคุณธรรมนำความรู้และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญา

        ของเศรษฐกิจพอเพียง

4.     พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาและอาชีพของท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล

5.     บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

6.     ประสานเครือข่ายการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

 

                                    ยุทธศาสตร์

ด้านการบริหารจัดการ

1.     พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและยึดหลักปรัชญาของ

        เศรษฐกิจพอเพียง

ด้านการประกันคุณภาพภายใน

 2.      เสริมสร้างระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ

ด้านการบริหารบุคลากร

 3.    พัฒนาบุคลากรทั้งด้านความรู้คุณธรรมทักษะและมาตรฐานวิชาชีพ

               ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้

4.   พัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

5.    ป้องกันและแก้ไขปัญหานักศึกษาออกกลางคัน

ด้านการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรม/ระยะสั้นและการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน

6.    พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและระบบบริหารจัดการโดยใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรม

7.    พัฒนาการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน

ด้านทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม

8.  ปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้เกิดการทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมไทย

ด้านการเงินและพัสดุ

9.  พัฒนาระบบการบริการด้านการเงินบัญชีและพัสดุ

ด้านการวิจัย

10.  ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยด้านการศึกษาวิถีชีวิตและต้นทุนทางวัฒนธรรม

ด้านการบริหารจัดการเครือข่าย

11.  พัฒนาระบบเครือข่ายการจัดการศึกษา


อัตลักษณ์

    จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น

  จิตอาสา (Public mind) หมายถึง ผู้ที่มีจิตใจที่เป็นผู้ให้ เช่น ให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยกำลังแรงกาย แรงสมอง ซึ่งเป็นการเสียสละ สิ่งที่ตนเองมี เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นด้วยความสมัครใจเพื่อส่วนรวม โดยการแสดงออกด้วยการอาสาไม่มีใครบังคับ

  พัฒนาท้องถิ่น  หมายถึง  การทำให้พื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยเจริญขึ้นงอกงามขึ้น

เอกลักษณ์

      บริการการศึกษา อาชีพสู่ชุมชน บนต้นทุนวัฒนธรรม

บริการการศึกษา  หมายถึง การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาที่ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ

อาชีพสู่ชุมชน   หมายถึง  อาชีพของประชาชนในชุมชน