แบบสำรวจความคิดเห็น
สาขาวิชาที่ท่านต้องการศึกษาต่อมากที่สุด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
การปกครองท้องถิ่น
การศึกษาปฐมวัย
เทคโนโลยีการเกษตร
การโรงแรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/11/2015
ปรับปรุง 13/12/2017
สถิติผู้เข้าชม 158572
Page Views 303629
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานหลักสูตรอนุปริญญา
แบบฟอร์ม มคอ.3 Word Document ขนาดไฟล์ 171.08 KB 108
แบบฟอร์ม มคอ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 153.42 KB 55
โครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญา Word Document ขนาดไฟล์ 201.33 KB 151
แผนที่การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 197.24 KB 97
ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.49 KB 29
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสูตรอนุปริญญาสำหรับอาจารย์ผู้สอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.1 MB 24
แบบฟอร์มทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 86.18 KB 55
คู่มือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.58 KB 17
งานการเงินและบัญชี
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 20.64 KB 69
แบบประมาณค่าใช้จ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 19.45 KB 61
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 24.01 KB 78
ใบรับรองแทนใบเสร็จระบเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 15.27 KB 70
หลักฐานการจ่ายเงินค่าเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 14.76 KB 66
ใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 15.2 KB 71
บันทึก-ขออนุญาตยืมเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.08 KB 45
บันทึก-ขออนุมัติเบิกจ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.26 KB 56
บันทึก-ส่งหลักฐานคืนเงินยืม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.56 KB 49
รายงานการส่งใช้เงินยืม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 15.33 KB 46
สัญญาการยืมเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 15.56 KB 50
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 754.2 KB 48
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 37
ใบสำคัญรับเงินวิทยากรภายนอก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 268.36 KB 55
คำขอกู้สวัสดิการบุคลากรวิทยาลัยชุมชนพังงา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 291.55 KB 46
ใบมอบฉันทะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.02 KB 13
งานหลักสูตรฝึกอบรมและประกาศนียบัตร
ใบสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.79 KB 61
งานพัสดุ
ใบเบิกวัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.34 KB 55
การจัดซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 541.94 KB 58
การจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 545.75 KB 50
ข้อมูลหลักผู้ขาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.62 KB 64
เอกสารประกอบข้อมูลหลักผู้ขาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.82 KB 25
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 18.82 KB 49
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.88 KB 60
งานบุคลากร
บันทึก-ขออนุญาตเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.84 KB 67
ใบลาพักผ่อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 72
ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 261.24 KB 71
สัญญาจ้างพนักงานราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 50
บันทึก-ขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.53 KB 41
ใบลาออกของลูกจ้างชั่วคราว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 293.23 KB 40
ใบลาออกของพนักงานราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 290.55 KB 54
แบบคำร้อง ขอหนังสือรับรองการทำงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.81 KB 27
แบบบันทึกข้อความ ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.29 KB 25
แบบใบลาไปต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.8 KB 11
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 1
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบคำขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิทยาลัยชุมชนพังงา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.99 KB 44
เอกสาร-อบรมเว็บ1-คู่มือWEB Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.5 MB 31
เอกสาร-อบรมเว็บ2-คู่มือPhotoshop Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.9 MB 48
งานอื่นๆ
คู่มือสำหรับประชาชน: การรับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.79 KB 49
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 245.83 KB 43
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 51.31 KB 42
หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 855.85 KB 51
งานวิจัยและพัฒนา
บันทึกข้อความจัดส่งข้อเสนอ คก.วิจัย 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.22 KB 16
แบบเสนอโครงการวิจัย ปี62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 305.68 KB 12
ข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยปี 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.34 KB 12
แบบเสนอโครงการวิจัยปี62 Word Document ขนาดไฟล์ 304.47 KB 10