แบบสำรวจความคิดเห็น
สาขาวิชาที่ท่านต้องการศึกษาต่อมากที่สุด
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
การปกครองท้องถิ่น
การศึกษาปฐมวัย
เทคโนโลยีการเกษตร
การโรงแรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/11/2015
ปรับปรุง 22/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 202821
Page Views 390990
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานหลักสูตรอนุปริญญา
แบบฟอร์ม มคอ.3 Word Document ขนาดไฟล์ 171.08 KB 188
แบบฟอร์ม มคอ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 153.42 KB 129
โครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญา Word Document ขนาดไฟล์ 201.33 KB 243
แผนที่การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 197.24 KB 182
ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.49 KB 102
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสูตรอนุปริญญาสำหรับอาจารย์ผู้สอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.1 MB 92
แบบฟอร์มทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 86.18 KB 140
คู่มือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.58 KB 89
งานการเงินและบัญชี
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 20.64 KB 154
แบบประมาณค่าใช้จ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 19.45 KB 143
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 24.01 KB 167
ใบรับรองแทนใบเสร็จระบเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 15.27 KB 158
หลักฐานการจ่ายเงินค่าเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 14.76 KB 145
ใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 15.2 KB 149
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 105
ใบสำคัญรับเงินวิทยากรภายนอก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 268.36 KB 130
คำขอกู้สวัสดิการบุคลากรวิทยาลัยชุมชนพังงา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 291.55 KB 117
ใบมอบฉันทะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.02 KB 74
ขออนุมัติเบิกจ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.33 KB 63
ขออนุมัติยืมเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.04 KB 63
ขออนุมัติยืมเงินรายได้สถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.52 KB 50
ส่งหลักฐานคืนเงินยืม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.41 KB 51
ส่งหลักฐานคืนเงินยืมเงินรายได้สถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.94 KB 52
หน้า 2 ส่งหลักฐานคืนเงินยืมทุกกรณี(ปริ๊นด้านหลังส่งคืนเงินยืม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.59 KB 56
งานหลักสูตรฝึกอบรมและประกาศนียบัตร
ใบสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.79 KB 138
งานพัสดุ
ใบเบิกวัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.34 KB 125
การจัดซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 541.94 KB 124
การจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 545.75 KB 119
ข้อมูลหลักผู้ขาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.62 KB 129
เอกสารประกอบข้อมูลหลักผู้ขาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.82 KB 90
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 18.82 KB 113
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.88 KB 130
งานบุคลากร
บันทึก-ขออนุญาตเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.84 KB 139
สัญญาจ้างพนักงานราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 112
บันทึก-ขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.53 KB 110
ใบลาออกของลูกจ้างชั่วคราว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 293.23 KB 102
ใบลาออกของพนักงานราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 290.55 KB 118
แบบคำร้อง ขอหนังสือรับรองการทำงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.81 KB 94
แบบบันทึกข้อความ ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.29 KB 86
แบบใบลาไปต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.8 KB 79
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 59
แบบใบลาพักผ่อน (ใหม่) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.05 KB 66
ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 289.5 KB 3
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบคำขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิทยาลัยชุมชนพังงา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.99 KB 101
เอกสาร-อบรมเว็บ1-คู่มือWEB Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.5 MB 87
เอกสาร-อบรมเว็บ2-คู่มือPhotoshop Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.9 MB 107
งานอื่นๆ
คู่มือสำหรับประชาชน: การรับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.79 KB 107
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 245.83 KB 102
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 51.31 KB 104
หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 855.85 KB 121
งานวิจัยและพัฒนา
บันทึกข้อความจัดส่งข้อเสนอ คก.วิจัย 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.22 KB 69
แบบเสนอโครงการวิจัย ปี62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 305.68 KB 64
ข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยปี 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.34 KB 66
แบบเสนอโครงการวิจัยปี62 Word Document ขนาดไฟล์ 304.47 KB 61