แบบสำรวจความคิดเห็น
สาขาวิชาที่ท่านต้องการศึกษาต่อมากที่สุด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
การปกครองท้องถิ่น
การศึกษาปฐมวัย
เทคโนโลยีการเกษตร
การโรงแรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/11/2015
ปรับปรุง 19/03/2018
สถิติผู้เข้าชม 186251
Page Views 359097
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานหลักสูตรอนุปริญญา
แบบฟอร์ม มคอ.3 Word Document ขนาดไฟล์ 171.08 KB 153
แบบฟอร์ม มคอ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 153.42 KB 98
โครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญา Word Document ขนาดไฟล์ 201.33 KB 204
แผนที่การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 197.24 KB 148
ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.49 KB 73
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสูตรอนุปริญญาสำหรับอาจารย์ผู้สอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.1 MB 63
แบบฟอร์มทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 86.18 KB 107
คู่มือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.58 KB 60
งานการเงินและบัญชี
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 20.64 KB 124
แบบประมาณค่าใช้จ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 19.45 KB 107
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 24.01 KB 133
ใบรับรองแทนใบเสร็จระบเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 15.27 KB 125
หลักฐานการจ่ายเงินค่าเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 14.76 KB 117
ใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 15.2 KB 120
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 78
ใบสำคัญรับเงินวิทยากรภายนอก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 268.36 KB 99
คำขอกู้สวัสดิการบุคลากรวิทยาลัยชุมชนพังงา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 291.55 KB 90
ใบมอบฉันทะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.02 KB 50
ขออนุมัติเบิกจ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.33 KB 33
ขออนุมัติยืมเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.04 KB 33
ขออนุมัติยืมเงินรายได้สถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.52 KB 29
ส่งหลักฐานคืนเงินยืม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.41 KB 26
ส่งหลักฐานคืนเงินยืมเงินรายได้สถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.94 KB 26
หน้า 2 ส่งหลักฐานคืนเงินยืมทุกกรณี(ปริ๊นด้านหลังส่งคืนเงินยืม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.59 KB 27
งานหลักสูตรฝึกอบรมและประกาศนียบัตร
ใบสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.79 KB 107
งานพัสดุ
ใบเบิกวัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.34 KB 99
การจัดซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 541.94 KB 98
การจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 545.75 KB 92
ข้อมูลหลักผู้ขาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.62 KB 106
เอกสารประกอบข้อมูลหลักผู้ขาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.82 KB 67
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 18.82 KB 90
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.88 KB 103
งานบุคลากร
บันทึก-ขออนุญาตเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.84 KB 113
ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 261.24 KB 118
สัญญาจ้างพนักงานราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 90
บันทึก-ขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.53 KB 78
ใบลาออกของลูกจ้างชั่วคราว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 293.23 KB 79
ใบลาออกของพนักงานราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 290.55 KB 96
แบบคำร้อง ขอหนังสือรับรองการทำงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.81 KB 70
แบบบันทึกข้อความ ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.29 KB 65
แบบใบลาไปต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.8 KB 54
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 40
แบบใบลาพักผ่อน (ใหม่) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.05 KB 44
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบคำขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิทยาลัยชุมชนพังงา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.99 KB 82
เอกสาร-อบรมเว็บ1-คู่มือWEB Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.5 MB 68
เอกสาร-อบรมเว็บ2-คู่มือPhotoshop Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.9 MB 87
งานอื่นๆ
คู่มือสำหรับประชาชน: การรับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.79 KB 84
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 245.83 KB 79
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 51.31 KB 85
หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 855.85 KB 97
งานวิจัยและพัฒนา
บันทึกข้อความจัดส่งข้อเสนอ คก.วิจัย 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.22 KB 49
แบบเสนอโครงการวิจัย ปี62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 305.68 KB 46
ข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยปี 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.34 KB 48
แบบเสนอโครงการวิจัยปี62 Word Document ขนาดไฟล์ 304.47 KB 43