ผู้บริหาร

นายมานิต วิมุตติสุข
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
สาขาวิชาที่ท่านต้องการศึกษาต่อมากที่สุด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
การปกครองท้องถิ่น
การศึกษาปฐมวัย
เทคโนโลยีการเกษตร
การโรงแรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/11/2015
ปรับปรุง 20/10/2017
สถิติผู้เข้าชม 142860
Page Views 274934
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยชุมชนพังงา
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา 22 ก.ย. 60
โครงการอบรมลูกชก 08 ก.ย. 60
ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานบุคลากรเข้าประชุม VDO Conference 08 ก.ย. 60
กิจกรรมฝึกอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรแบบผสมผสาน วชช.พังงา 08 ก.ย. 60
ขอเชิญบุคลากรส่งโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 08 ก.ย. 60
กำหนดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 11/2560 08 ก.ย. 60
ข้อเสนอโครงการปี2561 08 ก.ย. 60
รับสมัครผู้เรียน ฝึกอบรมการทำขนมปัง 12 สูตรสไตล์การค้า 16 ส.ค. 60
การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา 16 ส.ค. 60
กิจกรรมเปิดบ้านความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7 11 ส.ค. 60
รายงานผลโครงการ วิทยาลัยชุมชนพัังงา
โครงการและกิจกรรม บริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพังงา 02 ต.ค. 60
โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนาศักยภาพพนักงานโรงแรม วิทยาลัยชุมชนพังงา 02 ต.ค. 60
โครงการพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ฯ กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 02 ต.ค. 60
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวฯ กิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่ 02 ต.ค. 60
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวฯ กิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 02 ต.ค. 60
โครงการจัดการเรียนรู้ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบียน 02 ต.ค. 60
ข่าวงานวิจัยและพัฒนา
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ครั้งที่10 18 ก.ย. 60
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย 10 ส.ค. 60
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 19 พ.ค. 60
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของเครือข่ายวิจัยภูมิภ 18 พ.ค. 60
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ขยายเวลารับบทความวิจัยในงานนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ 21 มี.ค. 60
ทุน สกสค. อุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 03 ก.พ. 60
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 02 ก.พ. 60
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอ 28 ต.ค. 59
ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ 08 ก.ค. 59
ทุนอุดหนุนวิจัย ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปีงบประมาณ 2559 08 ก.ค. 59
ข่าวกิจการนักศึกษา
ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560 20 ต.ค. 60
โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม 08 ก.ย. 60
วิทยาลัยชุมชนพังพังา จัดโครงการโลกสวยด้วยมือเรา 08 ก.ย. 60
คณะทำงาน โครงการพัฒนาผู้พิการ วิทยาลัยชุมชนพังงา ศึกษาดูงาน ณ ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดพังง 08 ก.ย. 60
คณะทำงาน โครงการพัฒนาผู้พิการ วิทยาลัยชุมชนพังงา ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา 08 ก.ย. 60
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
งานการเงินและบัญชี
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2560 14 ก.ย. 60
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2560 14 ก.ย. 60
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2560 14 ก.ย. 60
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2560 14 ก.ย. 60
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน เมษายน 2560 14 ก.ย. 60
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มีนาคม 2560 14 ก.ย. 60
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 08 ก.ย. 60
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มกราคม 2560 08 ก.ย. 60
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2559 08 ก.ย. 60
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 08 ก.ย. 60
งานประกันคุณภาพ
รายงานการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 10 ต.ค. 60
รายงานการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 10 ต.ค. 60
รายงานการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 10 ต.ค. 60
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านประกันคุณภาพ 10 ต.ค. 60
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 10 ต.ค. 60
ข้อมูลการประชุมแลกเปลี่ยนเครื่อข่าย 10 ต.ค. 60
หนังสือสอบถามสถาบันวิทยาลัยชุมชน 10 ต.ค. 60
สรุปวาระการประชุมสภาวิชาการ 1/2560 10 ต.ค. 60
ข้อมูลภาพรวมของการประเมินคุณภาพในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 04 ต.ค. 60
รายงานผลการประชุม ติดตาม งานประกันคุณภาพ (04/10/60) 04 ต.ค. 60
โครงการสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
กิจกรรมโครงการ 08 ก.ย. 60
แนะนำโครงการ 08 ก.ย. 60
ภาพกิจกรรม
วันพระราชทานธงชาติไทยและวันครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย
กิจกรรมโลกสวยด้วยมือเรา "ปลูกต้นไม้ ทำดีเพื่อพ่อ"
คณะทำงาน โครงการพัฒนาผู้พิการ วิทยาลัยชุมชนพังงา ศึกษาดูงาน ณ ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จ.พังงา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารองค์กร
พิธีประสาทอนุปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2558
วันซ้อมใหญ่พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร
กิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายในนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา ประจำปี 2559
วิทยาลัยชุมชนพังงาร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย แต่งกายผ้าไทย ชุดพื้นเมืองประจำถิ่น
ข่าวการศึกษา
ข้อมูลข่าวสาร นานาสาระ น่ารู้
    ตุลาคม 2560   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล