แบบสำรวจความคิดเห็น
สาขาวิชาที่ท่านต้องการศึกษาต่อมากที่สุด
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
การปกครองท้องถิ่น
การศึกษาปฐมวัย
เทคโนโลยีการเกษตร
การโรงแรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/11/2015
ปรับปรุง 22/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 202825
Page Views 390994
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รายงานผลโครงการ วิทยาลัยชุมชนพัังงา
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวฯ กิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรม ฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 1 จังหวัดพังงา

ความเป็นมาของแผนงาน โครงการ และกิจกรรม

     อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเป็นอุตสาหกรรมที่จัดอยู่ในลำดับต้นๆของประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ แต่จำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว (พ.ศ. 2555-2559) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มีการปรับวิสัยทัศน์ โดยระดมความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะช่วยผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาด้านคุณภาพ และใช้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย กระจายทั่วถึงทุกภูมิภาคอย่างมั่นคงและยั่งยืน

          จังหวัดพังงาเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตกในเขตภาคใต้ตอนบนมีการตื่นตัวและให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาตลอด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันกับนานาประเทศ และเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้ประเทศไทยคงความเป็นผู้นำทางการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียอย่างต่อเนื่อง ก้าวสู่ความเป็น World Class Destination ควบคู่กับการขยายตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพต่อไป และรายงานสถิติจังหวัดพังงาในแต่ปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดปีละจำนวนมาก และการท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง หากนักท่องเที่ยวต้องการข้อมูลเชิงลึกของสถานที่เที่ยวนั้นๆ จำเป็นต้องมีผู้นำเที่ยว ผู้ให้คำแนะนำ ให้ความรู้ และข้อมูลอื่นๆประกอบ หรือที่เรียกกันว่ามัคคุเทศก์ซึ่งเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

        ด้วยเหตุผลและความสำคัญดังกล่าว จึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาและฝึกอบรมผู้นำเที่ยวบุคคลทั่วไปที่สนใจ และผู้ประกอบการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มัคคุเทศก์ให้มีขีดความสามารถสูงในการบริการ เน้นคุณภาพ มีความรู้ในวิชาชีพอย่างถูกต้อง เพียบพร้อมคุณธรรมจริยธรรม ให้เพียงพอกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาคใต้ของประเทศไทย และเพื่อส่งเสริมอาชีพมัคคุเทศก์และธุรกิจการท่องเที่ยวเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดที่ระบุไว้ในบัตร และจังหวัดใกล้เคียงให้ยั่งยืน วิทยาลัยชุมชนพังงา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและกรมการท่องเที่ยว จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 1 จังหวัดพังงา ขึ้น

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 540.24 KB
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2560,00:00   อ่าน 337 ครั้ง