แบบสำรวจความคิดเห็น
สาขาวิชาที่ท่านต้องการศึกษาต่อมากที่สุด
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
การปกครองท้องถิ่น
การศึกษาปฐมวัย
เทคโนโลยีการเกษตร
การโรงแรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/11/2015
ปรับปรุง 22/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 202826
Page Views 390995
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รายงานผลโครงการ วิทยาลัยชุมชนพัังงา
โครงการและกิจกรรม บริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพังงา

โครงการและกิจกรรม บริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพังงา

ความเป็นมาของแผนงาน โครงการ และกิจกรรม                     

          ตามนโยบายประชารัฐที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 4 เสาหลักประกอบด้วยธรรมาภิบาล ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างสมดุลในทุกมิติ ทั้งการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวคุณภาพ เพิ่มการใช้จ่าย กระจายนักท่องเที่ยวสู่พื้นที่ท่องเที่ยวรอง ส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชน รวมทั้ง ขยายช่วงเวลาสู่วันธรรมดาและช่วงนอกฤดูกาลเพื่อลดการกระจุกตัวและกระจายผลประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว โดยสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ ปี 59 จะเปิดตัวเมืองท่องเที่ยวใหม่อีก 12 เมือง ชุมชนกิจกรรมการสร้างนวัตกรรม ปรับแนวทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว ส่งเสริมในลักษณะ Cultural Marketing โดยเน้นการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวด้วยวิถีไทยและคนไทยด้วยความแข็งแรงของ Thai Hospitality ผนวกกับการเพิ่มมูลค่าด้วยการสร้าง Brand ร่วมกับ ผู้ประกอบการและชุมชนในการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมาตรฐานบนฐานของความเป็นของแท้ของจริง (Authenticity) ของชุมชนที่แตกต่างและลอกเลียนไม่ได้และต่อยอดการพัฒนาจุดเด่นและสร้าง Brand ชุมชน การสร้างผลิตภาพการยกระดับคุณภาพมนุษย์ สร้างความเข้มแข็งให้กับ Thai Hospitality กระตุ้นจิตสำนึก สร้างและรักษาบุคลิกภาพของคนไทยให้ยังคงความเป็นไทย บริการนักท่องเที่ยวจากใจ รวมทั้งมุ่งการพัฒนายกระดับมาตรฐานความสามารถบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้สามารถให้บริการ และสามารถประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพและสะท้อนความเป็นไทยอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงของประเทศ ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือให้คนไทยรู้จักประเทศไทยในเชิงลึกทั้งในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ทรัพยากร จนสามารถเกิดความรักชาติและภูมิใจในความเป็นไทย โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวเรียนรู้และสร้างโอกาสให้คนไทยทุกกลุ่มเดินทางท่องเที่ยว รวมทั้ง สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และ ชุมชน ในการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวสร้างความปลอดภัยในการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นฐานหลักในการสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืน

       จากนโยบายของรัฐบาลส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้านการท่องเที่ยวชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนเกิดกระบวนการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ก็จะทำให้เศรษฐกิจไทย มีความแข็งแรง จะมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน กลุ่มชมชนในเขตอำเภอตะกั่วป่ายังขาดความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ขาดการเชื่อมโยงทั้งการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ขาดแคลนแรงงานทางภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ ทำให้ไม่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วมเท่าที่ควร

            ทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดพังงายังคงมีความสมบูรณ์ แต่ไม่เป็นที่รู้จักมากในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยขณะเดียวกันชุมชนกลับไม่ได้รับประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านั้นเท่าที่ควร ดังนั้นการเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวให้กับชุมชนจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ สร้างความตระหนักให้ชุมชนรู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยชุมชนจะได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง และพร้อมที่จะรับมือการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคตข้างหน้า

      จากความสำคัญดังกล่าววิทยาลัยชุมชนพังงาจึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงา เพื่อให้ชุมชนในจังหวัดพังงาได้เข้าถึงทรัพยากรอย่างทั่วถึงสามารถเพิ่มมูลค่าจากทุนทรัพยากร ทุนวัฒนธรรมของตนเอง เพื่อต่อยอดมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 353.15 KB
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2560,13:30   อ่าน 486 ครั้ง