แบบสำรวจความคิดเห็น
สาขาวิชาที่ท่านต้องการศึกษาต่อมากที่สุด
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
การปกครองท้องถิ่น
การศึกษาปฐมวัย
เทคโนโลยีการเกษตร
การโรงแรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/11/2015
ปรับปรุง 22/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 202860
Page Views 391029
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่6 จังหวัดพังงา

สถานที่ติดต่อ และสถานที่ฝึกอบรม

ติดต่อสอบถามได้ที่

 

 - วิทยาลัยชุมชนพังงา เลขที่ 69 หมู่6 ตําบลบ่อแสน อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180

โทรศัพท์ 0-7659-9405   โทรสาร 0-7659-9214

 

 - วิทยาลัยุชมชนพังงา สถานที่จัดการศึกษาตะกั่วป่า อําเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110

นายนิพนธ์ รัตนอาภรณ์ 08-1797-7693

นางสาวผุสดี สายวงศ์ 08-1587-4991

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -

หลักฐานที่ใช้สมัคร

1. รูปถ่าย สี, ขาวดํา ขนาด1 นิ้ว จํานวน 4 รูป

2. สําเนาหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไปพร้อมตัวจริง(เซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 3 ฉบับ

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพร้อมตัวจริง(เซ็นชื่อรั บรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 2 ฉบับ

4. สําเนาทะเบียนบ้านพร้อมตัวจริง(เซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง)จํานวน 2 ฉบับ

5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล(ถ้ามี)

6. หนังสือรับรอง จากบริษัทนําเที่ยวว่าเป็นมัคคุเทศก์ ในสังกัด(ถ้ามี)

7. ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยสถานพยาบาลและมีการแสตมป์กํากับชื่อสถานพยาบาลเป็นผู้ออกใบรับรองแพทย์

8. กรณีสําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ไปขอเทียบวุฒิจากสํานักงาน ก.พ. มาใช้ประกอบการสมัครหากไม่ดําเนินการให้เป็นไปตามที่กําหนดจะไม่รับสมัคร

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.69 KB
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2560,11:17   อ่าน 916 ครั้ง