โครงการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้

วิทยาลัยชุมชนพังงานำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และร่วมการประกวดต่างๆ โครงการมหกรรมวิชาการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ ณ ศูนย์การค้าเซนทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ Hall ชั้น5 จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2562 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านวิชาการ วิชาชีพ เทคโนโลยี การแสดงในระดับวิทยาลัย และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ ภายในงานประกอบด้วยการแข่งขันด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ การประกวดกิจกรรมบนเวที การนำเสนอโครงการของนักศึกษาระดับอนุปริญญา กิจกรรมการแสดงของนักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ และนอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าจากวิทยาลัยชุมชนทั้ง 7 จังหวัดภาคใต้อีกมากมาย