โครงการหลักสูตรบริการวิชาการ วิชา การทำกระเป๋าแฟชั่นเย็บมือ หมู่วิชา คหกรรมศาสตร์ สาขา ผ้าและเครื่องแต่งกาย

วิทยาลัยชุมชนพังงา จัดหลักสูตรบริการวิชาการ วิชาการทำกระเป๋าแฟชั่นเย็บมือ หมู่วิชา คหกรรมศาสตร์ สาขา ผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 20 ชั่วโมง วิทยากรโดยนางปรีดาภรณ์ ศรีเพชร ทำการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนพังงาสถานที่จัดการศึกษาตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 27 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายนิพนธ์ รัตนอาภรณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม