โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชน ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 หลักสูตรฝึกอบรม วิชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลชก

งานฝึกอบรม วิทยาลัยชุมชนพังงา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 หลักสูตรฝึกอบรมวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลชก จำนวน 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์ เขาโต๊ะดำชุมชน บ้านคลองบ่อแสน หมู่ที่3 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ได้ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากน้ำตาลชก จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ ท๊อฟฟี่น้ำตาลและธัญพืชตัดน้ำตาลชก โดยมีนายธนิสร คู่ประเสริฐ เป็นวิทยากรในครั้งนี้