รายงานการประชุมสภาวชช.พังงาปี พ.ศ.2564

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 1/2564
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 2/2564
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 3/2564
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 4/2564
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 5/2564
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 6/2564
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 7/2564
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 8/2564
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 9/2564
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 10/2564
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 11/2564