การลงพื่นที่เพื่อพูดคุยเรื่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

วันที่ 20 มกราคม 2564 สาขาปฐมวัยและสาขาปกครองท้องถิ่น นำโดยผู้อำนวยการจำรัส ขนาดผล ลงพื่นที่เพื่อพูดคุยเรื่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย