รายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้จ้างเหมาบริการ

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยชุมชนพังงา รับรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ของตำบลคึกคักและตำบลเหมาะ ณ วิทยาลัยชุมชนพังงา สถานที่จัดการศึกษาตะกั่วป่า - ตำบลคึกคักมีผู้มารายงานตัวครบทั้ง 13 ราย คือ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 8 ราย และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปจำนวน 5 ราย (ไม่มีนักศึกษามาสมัคร) - ตำบลเหมาะ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษามารายงานตัวจำนวน 6 ราย ( ไม่มารายงานตัวจำนวน 2 ราย ) ส่วนตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปมารายตัวครบทั้ง 5 ราย ตำแหน่งนักศึกษาฝึกงาน 4 ราย