โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ วิทยาลัยชุมชนพังงา

โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ วิทยาลัยชุมชนพังงา โดยผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ดวงเดือน ทองเจิม ตำแหน่งครูชำนาญการ หัวหน้าโครงการฯ อาจารย์ชุดาภรณ์ ทองจุน ตำแหน่งครู นางพนิดา อินทรนาค ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จัดกิจกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนข้าวดอกข่ากึ่งสำเร็จรูป ณ วันที่ 19 มกราคม 2564 และวันที่ 21 - 22 มกราคม 2564 ณ หมู่ที่ 5 ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ตามแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ โดยมี อาจารย์สุวดี ผลงาม ข้าราชการบำนาญ ครูเชี่ยวชาญ เป็นวิทยากร