ปฐมนิเทศ วางแผนการทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ

ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 วิทยาลัยชุมชนพังงา นำโดย นาย จำรัส ขนาดผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา และคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ) ร่วมกัน ปฐมนิเทศ วางแผนการทำงาน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักศึกษาฝึกงาน ตามโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ พื้นที่ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด ตำบลคึกคัก ตะกั่วป่า ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา มีวัตถุประสงค์ให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของพื้นที่ชุมชน ผ่านผู้ว่าจ้างงาน บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนทั่วไป และนักศึกษาฝึกงาน ให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชน