U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล Online series Live Opening talk “ Challenge to Change “ วิทยาลัยชุมชนพังงา ได้จัดกิจกรรม work shop ตำบล โคกเจริญ อำเภอทับปุด ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา โดยให้ผู้จ้างงานในโครงการ U2T นำแผนงานของแต่ละกลุ่มมาวิเคราะห์และนำเสนอเพื่อกำหนดแผนงานที่ชัดเจนในการดำเนินงานในพื้นที่และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป