โครงการอบรมนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทับปุด หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทับปุด จัดโครงการอบรมนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น