การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นาย จำรัส ขนาดผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านไสเสียด , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพทับปุด , โรงเรียนเกาะเคี่ยม , ศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอำเภอทับปุด , สำนักงานศาลปกครองภูเก็ต , สำนักงานเทสบาลเมืองพังงา , องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน , สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทับปุด , สำนักงานเทศบาลตำบลปลายพระยา , องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย , สาธารณสุขอำเภอทับปุด , สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา , โรงแรมโอเชี่ยน บรีซ รีสอร์ท เขาหลัก , โรงแรมเอเดน บีช เขาหลักแอนด์ สปา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ณ ห้องประสาทอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนพังงา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนพังงาในระดับต่าง ๆ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันของวิทยาลัยชุมชนพังงาและหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่