พัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปี 2563