โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปี 2564 โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม