ลงพื้นที่เพื่อสำรวจแหล่งเรียนรู้ สำหรับการพัฒนาบทเรียนออนไลน์