นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การจัดการแหล่งเรียนรู้อาหารและขนมพื้นบ้านพังงาในชุมชนเเละรับมอบโล่แสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที่นำผลงานร่วมนำเสนอ แบบออนไลน์