1.หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564