โครงการ สร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาการศึกษา และการสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรวิทยาลัยชุมชน