โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริการพัสดุภาครัฐสำหรับส่วนราชการในจังหวัดพังงา