ดาวน์โหลด

งานประกันคุณภาพ     ครั้ง วันที่
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 2562 ดาวน์โหลด 0.64 MB 649 9 ก.ย. 62
ทั่วไป     ครั้ง วันที่
กฏหมายลำดับรองตาม พรบ. วชช.2558 ดาวน์โหลด 7.84 MB 71 21 พ.ค. 62
ศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต     ครั้ง วันที่
ตัวอย่างงานวิจัย11 ดาวน์โหลด 0.33 MB 24,447 23 พ.ค. 62
ตัวอย่างงานวิจัย9 ดาวน์โหลด 0.63 MB 133 23 พ.ค. 62
ตัวอย่างงานวิจัย8 ดาวน์โหลด 4.85 MB 177 23 พ.ค. 62
ตัวอย่างงานวิจัย7 ดาวน์โหลด 0.20 MB 175 23 พ.ค. 62
ตัวอย่างงานวิจัย6 ดาวน์โหลด 0.24 MB 137 23 พ.ค. 62
ตัวอย่างงานวิจัย4 ดาวน์โหลด 0.28 MB 1,448 23 พ.ค. 62
ตัวอย่างงานวิจัย5 ดาวน์โหลด 0.24 MB 1,171 23 พ.ค. 62
ตัวอย่างงานวิจัย3 ดาวน์โหลด 0.85 MB 1,570 23 พ.ค. 62
ตัวอย่างงานวิจัย2 ดาวน์โหลด 0.17 MB 4,031 23 พ.ค. 62
ตัวอย่างงานวิจัย1 ดาวน์โหลด 0.86 MB 2,978 23 พ.ค. 62
ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยชั้นเรียน ดาวน์โหลด 34.10 MB 85 23 พ.ค. 62
แบบฟอร์มรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ วิทยาลัยชุมชนพังงา ดาวน์โหลด 0.04 MB 111 7 ต.ค. 62
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ     ครั้ง วันที่
งานการเงินและบัญชี     ครั้ง วันที่
แบบฟอร์มขอรับเงินผ่าย KTB Coporate Online ดาวน์โหลด 0.24 MB 11 6 ก.ย. 65
แบบฟอร์มเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลด 0.10 MB 16 6 ก.ย. 65
ขอส่งคืนเงินยืม ดาวน์โหลด 0.11 MB 149 18 มี.ค. 63
ขออนุมัติยืมเงินรายได้ ดาวน์โหลด 0.09 MB 78 18 มี.ค. 63
ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ เงินทดรองราชการ เงินนอกงบประมาณ ดาวน์โหลด 0.09 MB 1,610 18 มี.ค. 63
ขออนุมัติเบิกจ่าย ดาวน์โหลด 0.09 MB 110 18 มี.ค. 63
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ดาวน์โหลด 0.07 MB 160 28 พ.ค. 62
ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลด 0.18 MB 148 28 พ.ค. 62
อบรมบุคคลภายนอก ดาวน์โหลด 0.04 MB 323 29 พ.ค. 62
ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลด 0.09 MB 143 29 พ.ค. 62
แบบประมาณการค่าใช้จ่าย ดาวน์โหลด 0.08 MB 205 29 พ.ค. 62
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     ครั้ง วันที่
คำอธิบายรายวิชาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง2556 ดาวน์โหลด 0.19 MB 307 15 ส.ค. 61
คำอธิบายรายวิชาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง2561 ดาวน์โหลด 0.10 MB 895 15 ส.ค. 61
โครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2556 ดาวน์โหลด 0.29 MB 196 24 พ.ย 61
โครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2561 ดาวน์โหลด 0.16 MB 739 24 พ.ย 61
สาขาวิชาการจัดการ     ครั้ง วันที่
คำอธิบายรายวิชา_หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลด 0.08 MB 291 25 ส.ค. 61
คำอธิบายรายวิชา_หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด 0.15 MB 206 30 พ.ค. 64
หมวดศึกษาทั่วไป     ครั้ง วันที่
หมวดศึกษาทั่วไป_2555 ดาวน์โหลด 0.07 MB 681 15 ส.ค. 61
หมวดศึกษาทั่วไป_2561 ดาวน์โหลด 0.11 MB 904 15 ส.ค. 61
งานอนุปริญญา     ครั้ง วันที่
โครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 2558 ดาวน์โหลด 0.09 MB 369 25 ส.ค. 61
โครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2561 ดาวน์โหลด 0.08 MB 1,366 25 ส.ค. 61
โครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2556 ดาวน์โหลด 0.11 MB 288 25 ส.ค. 61
โครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 2561 ดาวน์โหลด 0.09 MB 525 25 ส.ค. 61
โครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 2556 ดาวน์โหลด 0.11 MB 241 25 ส.ค. 61
แบบฟอร์มมคอ.3 ดาวน์โหลด 0.10 MB 1,687 15 ส.ค. 61
แบบฟอร์มมคอ.5 ดาวน์โหลด 0.10 MB 788 15 ส.ค. 61
ทส01แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพื่อทวนสอบ ดาวน์โหลด 0.07 MB 242 17 พ.ย 61
ทส02แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ดาวน์โหลด 0.07 MB 339 17 พ.ย 61
งานบุคลากร     ครั้ง วันที่
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน.pdf ดาวน์โหลด 0.29 MB 225 7 ธ.ค. 61
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร.pdf ดาวน์โหลด 0.32 MB 383 7 ธ.ค. 61
แบบฟอร์มขอลาไปต่างประเทศ.pdf ดาวน์โหลด 0.08 MB 90 7 ธ.ค. 61
แบบฟอร์มคำขอถ่ายสำเนาประวัติส่วนตัว ดาวน์โหลด 0.10 MB 109 7 ธ.ค. 61
แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัว ดาวน์โหลด 0.10 MB 84 7 ธ.ค. 61
แบบฟอร์มใบลาออกพนักงานราชการในวิทยาลัยชุมชน ดาวน์โหลด 0.07 MB 96 7 ธ.ค. 61
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (พรก.) ดาวน์โหลด 0.06 MB 143 7 ธ.ค. 61
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ภาษาอังกฤษ) ดาวน์โหลด 0.06 MB 84 7 ธ.ค. 61
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการปฏิบัติงานข้าราชการครู ดาวน์โหลด 0.03 MB 140 7 ธ.ค. 61
แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน (พรก.) ดาวน์โหลด 0.06 MB 150 7 ธ.ค. 61
แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการครู ดาวน์โหลด 0.06 MB 444 7 ธ.ค. 61
งานพัสดุ     ครั้ง วันที่
ใบรายละเอียดคุณลักษณะ(แนบจัดซื้อจัดจ้าง) ดาวน์โหลด 0.04 MB 8 7 ก.ย. 65
แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง(รักษาการ) ดาวน์โหลด 0.13 MB 5 7 ก.ย. 65
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงหลักผู้ขาย ดาวน์โหลด 0.08 MB 16,202 31 มี.ค. 63
แบบฟอร์มอนุมัติหลักผู้ขาย ดาวน์โหลด 0.12 MB 49 31 มี.ค. 63
แบบฟอร์มการยืม - คืน ครุภัณฑ์ ดาวน์โหลด 0.54 MB 129 31 มี.ค. 63
แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ ดาวน์โหลด 0.05 MB 83 31 มี.ค. 63
ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด 10.92 MB 43 13 ก.ย. 64
แบบฟอร์มจัดซื้อ จัดจ้าง ดาวน์โหลด 0.05 MB 103 31 มี.ค. 63
งานจัดการเรียนการสอน     ครั้ง วันที่
คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนพังงา .pdf ดาวน์โหลด 0.08 MB 54 2 ธ.ค. 64
แบบแจ้งผลการสอบทดแทน แก้ I (ผู้สอน) ดาวน์โหลด 0.09 MB 74 10 ก.ย. 64
คำร้องขอแก้ผลการเรียน I (นักศึกษา) ดาวน์โหลด 0.08 MB 57 10 ก.ย. 64
แบบแจ้งรายชื่อนักศึกษามีเวลาเรียนต่ำกว่าร้อยละ 80 (ผู้สอน) .word ดาวน์โหลด 0.13 MB 55 5 ก.ย. 64
แบบแจ้งรายชื่อนักศึกษามีเวลาเรียนต่ำกว่าร้อยละ 80 (ผู้สอน) .pdf ดาวน์โหลด 0.12 MB 88 1 มิ.ย. 64
คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ดาวน์โหลด 0.38 MB 60 23 พ.ค. 64
คำร้องทั่วไป : pdf ดาวน์โหลด 0.06 MB 108 13 พ.ค. 63
คำร้องทั่วไป : word ดาวน์โหลด 0.03 MB 96 13 พ.ค. 63