อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อและการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์วิจัยและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อและการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมีนายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์เป็นวิทยากร