รายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่านรายเดือนตุลาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่านรายเดือนพฤศจิกายน 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่านรายเดือนธันวาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่านรายเดือนมกราคม 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่านรายเดือนกุมภาพันธ์ 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่านรายเดือนมีนาคม 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่านรายเดือนเมษายน 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่านรายเดือนพฤษภาคม 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่านรายเดือนมิถุนายน 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่านรายเดือนกรกฎาคม 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่านรายเดือนสิงหาคม 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่านรายเดือนกันยายน 2565