การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1/2564

1. ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 
2. ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1/2564
หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่องานจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา 
                 อาจารย์สุนิสา ประทีป ณ ถลาง โทร.076-599405 หรือ โทร. 081-098-8797