ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 0 2 2
ข้าราชการครู 6 8 14
พนักงานราชการ 3 9 12
อัตราจ้าง 0 0 0
ลูกจ้างประจำ 0 1 1
ลูกจ้างชั่วคราว 3 8 11
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 6 8 14
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 13 29 42
รวมทั้งหมด 13 29 42