ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 1 0 1
ข้าราชการครู 3 6 9
พนักงานราชการ 2 2 4
อัตราจ้าง 0 0 0
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
ลูกจ้างชั่วคราว 1 4 5
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 3 6 9
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 10 16 26
รวมทั้งหมด 10 16 26