ข้อมูลบุคลากร ลูกจ้างชั่วคราว เพศหญิง

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นางสาวเมธินี แซ่ฉั่ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2 นางสาวปทุมพร สังสันต์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
3 นางสะท้อน ชูวงศ์ พนักงานทำความสะอาด
4 นางอรพินท์ ปานบุตร พนักงานทำความสะอาด
5 นางสาวสุกัญญา พนาลี เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ
6 นางสาวสุมณฑา ปฏิมิล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
7 นางสาวมาริษา สอาด เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป
8 นางสาวฐิติมา ทรายทอง เจ้าหน้าที่ริหารงานทั่วไป(นักประชาสัมพันธ์)