การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2/2564

1. ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2/2564  (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
2. ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2/2564  (เรียนวันพุธ-พฤหัสบดี) 
3. ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2/2564
หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่องานจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา 
                 อาจารย์สุนิสา ประทีป ณ ถลาง โทร.076-599405 หรือ โทร. 081-098-8797