รายงานการประชุมสภาวชช.พังงาปี พ.ศ.2566

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 1/2566
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 2/2566
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 3/2566
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 4/2566
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 5/2566
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 6/2566
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 7/2566
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 8/2566
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 9/2566
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 10/2566
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 11/2566