รายงานการประชุมสภาวชช.พังงาปี พ.ศ.2567

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 1/2567
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 2/2567
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 3/2567
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 4/2567
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 5/2567