ประวัติวิทยาลัยชุมชนพังงา

      วิทยาลัยชุมชนพังงา จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ 509/2548 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2548 แต่งตั้ง 
นายมานิต วิมุตติสุข  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา เริ่มเปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนปีการศึกษา 2549 เริ่มแรกใช้สถานที่ โรงเรียนทับปุดวิทยา  ตำบลบ่อแสน  อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เป็นที่ตั้งสำนักงานชั่วคราววิทยาลัยชุมชนพังงา และ วันที่  19  มกราคม พ.ศ. 2550  ย้ายไปยังสำนักงานถาวร ตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ที่ 6 ถนนทับปุด-พังงา (สายใหม่) ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  โดยมีเนื้อที่รวมทั้งหมด 20 ไร่ ซึ่งได้รับมอบจากโรงเรียนทับปุดวิทยาเป็นวิทยาลัยชุมชนพังงา ณ ปัจจุบัน
      ในปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยชุมชนพังงา ได้ขยายพื้นที่การจัดการเรียนการสอนไปยังอำเภอต่างๆ ของจังหวัดพังงา นอกเหนือจากสถานที่ตั้ง หมู่ 6 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ได้แก่
  • วิทยาลัยชุมชนพังงา สถานที่จัดการศึกษาโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” จนถึงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โดยใช้สถานที่โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” เป็นสถานที่จัดการศึกษา
  • วิทยาลัยชุมชนพังงา สถานที่จัดการศึกษาโรงเรียนเกาะยาว ได้มีการจัดตั้งสถานที่จัดการศึกษาโรงเรียนเกาะยาววิทยาขึ้น โดยใช้ห้องเรียนของโรงเรียนเกาะยาววิทยา ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต บริการวิชาการแก่ประชาชนในอำเภอเกาะยาว และหยุดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2554 เป็นต้นมา
  • วิทยาลัยชุมชนพังงา สถานที่จัดการศึกษาโรงเรียนสตรีพังงา ได้มีการจัดตั้งสถานที่จัดการศึกษาโรงเรียนสตรีพังงาขึ้น โดยใช้ห้องเรียนของโรงเรียนสตรีพังงา ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต บริการวิชาการแก่ประชาชนในอำเภอเมืองและพื้นที่ใกล้เคียง และหยุดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา เนื่องไม่มีอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ
     ปี พ.ศ. 2551 ได้มีการศึกษาศักยภาพของการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนพังงา สถานที่จัดการศึกษาคุระบุและ ได้เริ่มเปิดรับนักศึกษาในอำเภอคุระบุรี โดยใช้โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม เป็นสถานที่จัดการศึกษา โดยในปีแรกได้เปิดหลักสูตรอนุปริญญาสาขาการปกครองท้องถิ่น ต่อมาในปี พ.ศ.2553 เมื่อมีนักศึกษามาสมัครเรียนมากขึ้นจึงได้เปลี่ยนสถานที่มาใช้โรงเรียนบ้านกลางประชาสรรค์ ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ได้ยกเลิกการเรียนการสอนไปแล้ว มาใช้เป็นสถานที่เรียนของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน โดยใช้ชื่อสถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี วิทยาลัยชุมชนชุมชนได้เปิดขยายสาขาให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ได้แก่ สาขาการปกครองท้องถิ่น สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป และสาขาเทคโนโลยีการเกษตร
      ปี พ.ศ. 2555 กรมธนารักษ์ได้อนุญาตให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใช้ที่ดินราชพัสดุ หมายเลขทะเบียนที่ พง.252 (บางส่วน) ตั้งอยู่ที่ ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงาเนื้อที่ 5 ไร่ 74.60 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน จำนวน 5 หลัง ซึ่งเดิมเป็นบ้านพักข้าราชการ เป็นที่ทำการวิทยาลัยชุมชนพังงา สถานที่จัดการศึกษาตะกั่วป่า
       ปีงบประมาณ 2556 วิทยาลัยชุมชนพังงาได้รับงบประมาณ ให้ดำเนินการปรับปรุงบ้านพักเดิม จำนวน 4 หลัง (อีก 1 หลัง ชำรุดจนไม่สามารถปรับปรุงได้) โดยปรับปรุงสำหรับใช้เป็นห้องเรียน จำนวน 3 หลัง และบ้านพักคนงาน 1 หลัง  และย้ายนักศึกษาซึ่งเดิมจัดการเรียนการสอนอยู่ที่โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” มายังสถานที่แห่งใหม่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 และเปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยชุมชนพังงา สถานที่จัดการศึกษาโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” เป็นวิทยาลัยชุมชนพังงา สถานที่จัดการศึกษาตะกั่วป่า ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต บริการวิชาการแก่ประชาชนในอำเภอตะกั่วป่าและใกล้เคียง นอกจากนี้ยังได้จัดทำแปลงสาธิตการทำเกษตรแบบผสมผสานขึ้น เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชน นักเรียน และนักศึกษา ได้เข้ามาเรียนรู้และนำกลับไปใช้ได้จริงในชุมชนของตนเอง
   ปี พ.ศ.2551 ได้มีการจัดตั้งสถานที่จัดการศึกษาโรงเรียนอ่าวกะพ้อขึ้น โดยใช้ห้องเรียนของโรงเรียนอ่าวกะพ้อ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต บริการวิชาการแก่ประชาชนในอำเภอเกาะยาว และพักการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559 เนื่องจากขาดศักยภาพสถานที่จัดการศึกษาในด้านสิ่งสนับสนุน และผู้สอนในพื้นที่
        ปี พ.ศ.2552 ได้มีการจัดตั้งสถานที่จัดการศึกษาเทศบาลตำบลท้ายเหมือง โดยใช้ห้องเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลท้ายเหมือง ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญาในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการจัดการทั่วไปหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต บริการวิชาการแก่ประชาชนในอำเภอท้ายเหมือง
      วิทยาลัยชุมชนพังงาบริหารงานโดยกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน โดยมี นายประพันธ์  วงศ์พานิช ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา และมีกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพังงาที่มาจาก ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา  กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลายภาคส่วน และกรรมการโดยตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 11 คน