ข้อมูลบุคลากร พนักงานราชการ เพศหญิง

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นางสาวณัฏฐรดา ธรรมรักษ์ นักวิชาการ
2 นางสาวสุวิชญา ภู่ทับทิม นักวิชาการ
3 นางสาวซุฟเฟียนี สนิ
4 นางพนิดา อินทรนาค นักวิชาการเงินและบัญชี
5 นางสาวชนาธิป บูเอียด นักวิชาการเงินและบัญชี
6 นางสาวธฤตา นฤภัย นักวิชาการพัสดุ
7 นาวสาวผุสดึ ชูลี เจ้าหน้าที่ธุรการ
8 นางสาวกรกช พรมจำปา เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
9 นางสาวภักดิ์นภัส ศรีคำ นักวิชาการวัดและประเมินผล