ข้อมูลบุคลากร พนักงานราชการ เพศชาย

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายพิระ วัฒิธรรม เจ้าหน้าที่งานวัดผล
2 นายจิรภัทท์ เขื่อนคง
3 นายชำนาญ แตงทอง นักวิชาการศึกษา