ข้อมูลบุคลากร ลูกจ้างชั่วคราว

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายอาณัติ จำเนียร ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์
2 นางสาวเมธินี แซ่ฉั่ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3 นางสาวสุกัญญา พนาลี เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ
4 นางสาวสุมณฑา ปฏิมิล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ศูนย์วิจัยฯ)
5 นางสาวฐิติมา ทรายทอง เจ้าหน้าที่ริหารงานทั่วไป(นักประชาสัมพันธ์)