ข้อมูลบุคลากร ลูกจ้างชั่วคราว

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายอ้าหมาด โบบทอง บริการรักษาความปลอดภัย
2 นายห้าหมีด ผลผดุง คนสวน
3 นายจุมพล ชูวงศ์ คนสวน
4 นางสาวเมธินี แซ่ฉั่ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5 นางสาวปทุมพร สังสันต์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
6 นางสะท้อน ชูวงศ์ พนักงานทำความสะอาด
7 นางอรพินท์ ปานบุตร พนักงานทำความสะอาด
8 นางสาวสุกัญญา พนาลี เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ
9 นางสาวสุมณฑา ปฏิมิล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
10 นางสาวมาริษา สอาด เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป
11 นางสาวฐิติมา ทรายทอง เจ้าหน้าที่ริหารงานทั่วไป(นักประชาสัมพันธ์)