ข้อมูลบุคลากร ลูกจ้างชั่วคราว เพศชาย

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายอ้าหมาด โบบทอง บริการรักษาความปลอดภัย
2 นายห้าหมีด ผลผดุง คนสวน
3 นายจุมพล ชูวงศ์ คนสวน