ข้อมูลบุคลากร รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ)

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นางสาวณัฏฐรดา ธรรมรักษ์ นักวิชาการ
2 นายจีรณัทย์ วิมุตติสุข ครูชำนาญการ
3 นางสาวสุวิชญา ภู่ทับทิม นักวิชาการ
4 นางสวนีย์ พรหมศร นักวิชาการเงินและบัญชี
5 นางพนิดา อินทรนาค นักวิชาการเงินและบัญชี
6 นางสาวชนาธิป บูเอียด นักวิชาการเงินและบัญชี
7 นางสาวธฤตา นฤภัย นักวิชาการพัสดุ
8 นาวสาวผุสดึ ชูลี เจ้าหน้าที่ธุรการ
9 นางสาวกรกช พรมจำปา เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
10 นายพิระ วัฒิธรรม เจ้าหน้าที่งานวัดผล
11 นางสุวดี ผลงาม ข้าราชการบำนาญ ครูเชี่ยวชาญ
12 นางวีณา ขนาดผล ข้าราชการบำนาญ ครูชำนาญการพิเศษ
13 นางสาวปทุมพร สังสันต์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
14 นางสะท้อน ชูวงศ์ พนักงานทำความสะอาด
15 นางอรพินท์ ปานบุตร พนักงานทำความสะอาด
16 นายสนธิเดช ศรีอนันต์ พนักงานขับรถยนต์
17 นายอ้าหมาด โบบทอง บริการรักษาความปลอดภัย
18 นายห้าหมีด ผลผดุง คนสวน
19 นายนิพนธ์ รัตนอาภรณ์ รองผู้อำนวยการ
20 ผศ.ชยพล ธงภักดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
21 ผศ.รัฐพล พรหมสะอาด สาขาวิชาธุรกิจศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ต
22 ดร.สมเกียรติ สัจจารักษ์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
23 นายศึกษา อุ่นเจริญ อธิการบดี วิทยาลัยพิชญบัณฑิต จังหวัดหนองบัวลำภู
24 นางสาวสุพิณ จินดาพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
25 นางสาวสุปรียา ไข่มุกข์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14
26 นางสาวลักษณา ชิณวงศ์ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยชุมชนสงขลา
27 นางอุรา เสนาเพ็ง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
28 นางสุพัตรา ตันทวีวงศ์ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีพังงา
29 นางสาวอรุณศรี ศักดิ์หริรักษ์ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทับปุดวิทยา
30 Mrs.Margaret Lee Srirach ครู โรงเรียนทับปุดวิทยา
31 รศ.ดร.ปัญญา เลิศไกร รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
32 ผศ.ปราณี สกุลพิพัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการบำนาญ
33 นายจรินทร์ นีรนาทวโรดม อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
34 ดร.ฐะปะนีย์ ตรีรัตนภรณ์ อาจารย์ สำนักสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
35 ผศ.ดร.ทวีรัตน์ นวลช่วย ผู้ช่วยศาตราจารย์โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
36 ผศ.รัตยากร ไทยพันธ์ ผู้ช่วยศาตราจารย์โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
37 ผศ.ธวัชชัย ทุมทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการออกแบบ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
38 นายวุฒิวงศ์ เอียดศรีชาย ครู ค.ศ.2 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคพังงา
39 นายวานิช เพชรวิเชียร ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคพังงา
40 ดร.ศิริชัย นามบุรี อาจารย์ โปแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
41 ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว อาจารย์ สำนักสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
42 อาจารย์แสงจันทร์ เรืองอ่อน อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
43 ผศ.ศรัณยา นาคแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
44 ดร.ปิยาภรณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
45 ผศ.ดร.ภคพร กระจาดทอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
46 ผศ.ดร.นิตยา สำเร็จผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
47 นางพรชิต ศรีบุญจิต วิทยาลัยชุมชนระนอง
48 นายวัฒนา จินดาพล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
49 นางวัลลภา อุทัย โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล
50 รศ.ดร.วันดี ไทยพานิช ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
51 นายมานิต วิมุตติสุข ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
52 นายปภาวิน แสงสุริยา นายอำเภอ กระทรวงมหาดไทย ประสบการณ์การใช้ศาสตร์ รัฐศาสตร์
53 ดร.พลกฤต แสงอาวุธ มรภ. สุราษฎร์ธานี ด้านเนื้อหานโยบายสาธารณะและการวางแผน
54 ผศ.ดร.บูฆอรี ยีหม๊ะ มรภ.สงขลา ด้านเนื้อหานโยบายสาธารณะและการวางแผน
55 ดร.อดุล นาคะโร มรภ. ภูเก็ต ด้านวิจัย
56 นายวรวุฒิ สุนทรทัต ปลัดเทศบาล กระทรวงมหาดไทย ประสบการณ์การใช้ศาสตร์ รัฐศาสตร์
57 อาจารย์ชำนาญ ค้ำชู ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยชุมชน ด้านหลักสูตร ด้านนวัตกรรม
58 ดร.วิชชาญ จุลหริก ม.ทักษิณ ด้านเนื้อหานโยบายสาธารณะและการวางแผน
59 รศ.ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์ และการแปรรูปเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
60 ผศ.ดร.พิทยา อดุลยธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
61 ผศ.ดร.ภาไพกาญจน์ อินทร์น้อย ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์ คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
62 รศ.ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
63 ผศ.ดร.สุวรรณา อินทร์น้อย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
64 นางสาวกนกวรรณ ประดิษฐการ ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ
65 นางฤทัย สินทรัพย์ พนักงานทำความสะอาดหน่วยจัดตะกั่วป่า
66 นายสุพรรณ ถาวรแก้ว บริการรักษาความปลอดภัย ประจำอำเภอคุระบุรี
67 นายประพันธ์ วงศ์พานิช ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา
68 นายสมพร โบบทอง กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
69 นายรอชีดิน สมัยพิทักษ์ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
70 นางกรรณิการ์ ปิ่นแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
71 นายวัฒนา จินดาพล. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
72 นายจำรัส ขนาดผล. กรรมการโดยตำแหน่ง
73 ผศ.ดร.ประภา กาหยี กรรการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
74 นายพงศกร เกตุประภากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
75 นายวิวัตน์ชัย พิมพ์หอม ครูชำนาญการ
76 นายจุมพล ชูวงศ์ คนสวน
77 ดร.ปกรณ์ ตันสกุล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา
78 นายธวัชชัย จิตวารินทร์ ครูเชี่ยวชาญ
79 ว่าที่ร้อยสายันต์ ปานบุตร ครูชำนาญการพิเศษ
80 นายบุญชัช เมฆแก้ว ครูผู้ช่วย
81 นายภัทรวรรต ศรีบุญจิต ครูผู้ช่วย
82 นายจิรภัทท์ เขื่อนคง
83 นายชำนาญ แตงทอง นักวิชาการศึกษา
84 นายอาณัติ จำเนียร ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์
85 นางสาวเสาวคนธ์ ศรีสุคนธรัตน์ ครูชำนาญการ
86 นางสาวอรุณวรรณ มุขแก้ว ครูชำนาญการ
87 นางสาวนุชรี คงมณี ครู
88 นางสาวพวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ
89 นางสาวชุดาภรณ์ ทองจุน ครู
90 นางสาวสุนิสา ประทีป ณ ถลาง ครู
91 นางสาวเบญจกาญจน์ ใส่ละม้าย ครูผู้ช่วย
92 นางณัฐสินี ชอบตรง ครูผู้ช่วย
93 นางสาวกัญญาภัค นันทชัย ครูผู้ช่วย
94 นางดวงเดือน ทองเจิม ครูชำนาญการ
95 นางสาวซุฟเฟียนี สนิ
96 นางสาวภักดิ์นภัส ศรีคำ นักวิชาการวัดและประเมินผล
97 นางสาวเมธินี แซ่ฉั่ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์
98 นางสาวสุกัญญา พนาลี เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ
99 นางสาวสุมณฑา ปฏิมิล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ศูนย์วิจัยฯ)
100 นางสาวฐิติมา ทรายทอง เจ้าหน้าที่ริหารงานทั่วไป(นักประชาสัมพันธ์)