ข้อมูลบุคลากร พนักงานราชการ

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายพิระ วัฒิธรรม เจ้าหน้าที่งานวัดผล
2 นายจิรภัทท์ เขื่อนคง
3 นายชำนาญ แตงทอง นักวิชาการศึกษา
4 นางสาวณัฏฐรดา ธรรมรักษ์ นักวิชาการ
5 นางสาวสุวิชญา ภู่ทับทิม นักวิชาการ
6 นางสาวซุฟเฟียนี สนิ
7 นางพนิดา อินทรนาค นักวิชาการเงินและบัญชี
8 นางสาวชนาธิป บูเอียด นักวิชาการเงินและบัญชี
9 นางสาวธฤตา นฤภัย นักวิชาการพัสดุ
10 นาวสาวผุสดึ ชูลี เจ้าหน้าที่ธุรการ
11 นางสาวกรกช พรมจำปา เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
12 นางสาวภักดิ์นภัส ศรีคำ นักวิชาการวัดและประเมินผล