ข้อมูลบุคลากร พนักงานราชการ

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายจิรภัทท์ เขื่อนคง
2 นายชำนาญ แตงทอง นักวิชาการศึกษา
3 นางสาวซุฟเฟียนี สนิ
4 นางสาวภักดิ์นภัส ศรีคำ นักวิชาการวัดและประเมินผล