ข้อมูลบุคลากร รวมทั้งหมด เพศชาย

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายธวัชชัย จิตวารินทร์ ครูเชี่ยวชาญ
2 ว่าที่ร้อยสายันต์ ปานบุตร ครูชำนาญการพิเศษ
3 นายวิวัตน์ชัย พิมพ์หอม ครูชำนาญการ
4 นายจีรณัทย์ วิมุตติสุข ครูชำนาญการ
5 นายบุญชัช เมฆแก้ว ครู
6 นายภัทรวรรต ศรีบุญจิต ครู
7 นายพิระ วัฒิธรรม เจ้าหน้าที่งานวัดผล
8 นายจิรภัทท์ เขื่อนคง
9 นายชำนาญ แตงทอง นักวิชาการศึกษา
10 นายอ้าหมาด โบบทอง บริการรักษาความปลอดภัย
11 นายห้าหมีด ผลผดุง คนสวน
12 นายจุมพล ชูวงศ์ คนสวน