ข้อมูลบุคลากร รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) เพศชาย

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายมานิต วิมุตติสุข ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
2 นายธวัชชัย จิตวารินทร์ ครูเชี่ยวชาญ
3 ว่าที่ร้อยสายันต์ ปานบุตร ครูชำนาญการพิเศษ
4 นายวิวัตน์ชัย พิมพ์หอม ครูชำนาญการ
5 นายจีรณัทย์ วิมุตติสุข ครูชำนาญการ
6 นายบุญชัช เมฆแก้ว ครู
7 นายภัทรวรรต ศรีบุญจิต ครู
8 นายพิระ วัฒิธรรม เจ้าหน้าที่งานวัดผล
9 นายจิรภัทท์ เขื่อนคง
10 นายชำนาญ แตงทอง นักวิชาการศึกษา
11 นายอ้าหมาด โบบทอง บริการรักษาความปลอดภัย
12 นายห้าหมีด ผลผดุง คนสวน
13 นายจุมพล ชูวงศ์ คนสวน