ข้อมูลบุคลากร รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) เพศหญิง

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นางสาวพวงเพชร. ฤทธิพรพันธุ์
2 นางสาวเสาวคนธ์ ศรีสุคนธรัตน์ ครูชำนาญการ
3 นางสาวพวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ
4 นางสาวอรุณวรรณ มุขแก้ว ครูชำนาญการ
5 นางสาวนุชรี คงมณี ครูชำนาญการ
6 นางสาวชุดาภรณ์ ทองจุน ครูชำนาญการ
7 นางสาวเบญจกาญจน์ ใส่ละม้าย ครู
8 นางณัฐสินี ชอบตรง ครู
9 นางสาวกัญญาภัค นันทชัย ครู
10 นางสาวสุนิสา ประทีป ณ ถลาง ครู
11 นางดวงเดือน ทองเจิม ครูชำนาญการ
12 นางสาวณัฏฐรดา ธรรมรักษ์ นักวิชาการ
13 นางสาวสุวิชญา ภู่ทับทิม นักวิชาการ
14 นางสาวซุฟเฟียนี สนิ
15 นางพนิดา อินทรนาค นักวิชาการเงินและบัญชี
16 นางสาวชนาธิป บูเอียด นักวิชาการเงินและบัญชี
17 นางสาวธฤตา นฤภัย นักวิชาการพัสดุ
18 นาวสาวผุสดึ ชูลี เจ้าหน้าที่ธุรการ
19 นางสาวกรกช พรมจำปา เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
20 นางสาวภักดิ์นภัส ศรีคำ นักวิชาการวัดและประเมินผล
21 นางสาวนุชยดา สุมาลี
22 นางสาวเมธินี แซ่ฉั่ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์
23 นางสาวปทุมพร สังสันต์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
24 นางสะท้อน ชูวงศ์ พนักงานทำความสะอาด
25 นางอรพินท์ ปานบุตร พนักงานทำความสะอาด
26 นางสาวสุกัญญา พนาลี เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ
27 นางสาวสุมณฑา ปฏิมิล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
28 นางสาวมาริษา สอาด เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป
29 นางสาวฐิติมา ทรายทอง เจ้าหน้าที่ริหารงานทั่วไป(นักประชาสัมพันธ์)