โครงการสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาการศึกษา และการสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรวิทยาลัยชุมชน

เมื่อ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นางสาวพวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย เช่น วิทยาลัยเทคนิคพังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอำเภอทับปุด โรงเรียนทับปุดวิทยา เทศบาลเมืองพังงา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน วัฒนธรรมจังหวัดพังงา ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนพังงา ได้เข้าร่วมโครงการ สร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาการศึกษาและการสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรวิทยาลัยชุมชน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนพังงา