โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Thailand Community Data (TCD) และการวิเคราะห์ข้อมูลรายตำบล

วันที่ 20 มีนาคม 2566 นางณัฐสินี ชอบตรง ตำแหน่ง ครู ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Thailand Community Data (TCD) และ การวิเคราะห์ข้อมูลรายตำบล ดำเนินการทั้ง 3 ตำบล คือ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เพื่อให้การดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเกิดประโยชน์ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการแก้ปัญหาความยากจนในตำบลได้อย่างสมบูรณ์ ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนพังงา