แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยชุมชนพังงาระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570