ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ

ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน สมรรถนะ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) 
ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการ เพื่อ ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลเป้าหมายของวิทยาลัยชุมชนพังงาได้แก่ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) นั้น วิทยาลัยชุมชนพังงา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ใน การประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 

2 ก.พ. 64 | รับชม : 428 ครั้ง