การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์

ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา
เรื่อง  การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์
 
ด้วยวิทยาลัยชุมชนพังงา  มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในการสนับสนุนการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนพังงา  จำนวน 1 อัตรา  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1 มี.ค. 64 | รับชม : 406 ครั้ง