ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)