กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาจิตอาสาเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน

โครงการวิจัยรการพัฒนาจิตอาสาเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน จัดกิจกรรมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาจิตอาสาเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ขึ้น เมื่อ 10 - 12 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมภูงาธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 30 คน